Xfly XF105V2-17 Battery Hatch V2 (For 1233mm Glastar V2)