Xfly XF105V2-15 Decal Sheet V2 (For 1233mm Glastar V2)