Xfly XF105V2-03 Horizontal Stabilizer V2 (For 1233mm Glastar V2)