Xfly XF105V2-01 Fuselage V2 (For 1233mm Glastar V2)