Xfly XF105-05 Front LG Strut (For 1233mm Glastar V2)